Carta Carmela Fortuny 14 de enero 2016 (1) Carta Carmela Fortuny 14 de enero 2016 (2)

 

La Carta de Carmela Fortuny en PDF (Catalá)

La Carta de Carmela Fortuny en PDF (Castellano)

***

Sr. Josep Ma Panés

President de la ACAP

Benvolgut,

En primer lloc, li volem manifestar que ens mostrem totalment d’acord amb els aclariments que heu tramés al vostre escrit de resposta, l’ACAP i la UCCAP, a l’article publicat a La Vanguardia el passat 8 de desembre.

Lamentem que es difonguin aquestes visions que valoren les intervencions que es duen a terme al CDIAP en funció d’una orientació clínica particular.

Hores d’ara ningú pot dubtar de la tasca que desenvolupa la xarxa de CDIAP de Catalunya, i l’alt grau de professionalitat d’aquests més de 1.200 professionals de la xarxa, la seva expertesa en els diferents àmbits d’intervenció amb els infants que presenten trastorns o risc de patir-los i les seves famílies.

Com ja sabeu, la Generalitat ha configurat una xarxa de CDIAP composada per centres que compteu amb diferents postulats teòrics i diferents estratègies terapèutiques per abordar els aspectes biològics, psicològics i socials de l’infant amb TEA i la seva família.

Aquesta existència d’una pluralitat d’orientacions clíniques considerem que ha de poder coexistir i redundar en el treball en xarxa que resulta primordial en l’atenció a aquests trastorns.

Amb la posada en marxa del Pla d’atenció Integral per a les persones amb trastorns de l’espectre autista, que va iniciar-se com a prova pilot l’any 2013 i que s’anirà implantant progressivament, s’ha posat de manifest la importància d’aquest treball en xarxa, especialment en els casos que ofereixen major complexitat. Es tracta, en definitiva, de sumar esforços per millorar l’atenció integral de l’infant amb TEA i les seves famílies per part de la xarxa de serveis públics, tot i procurant que s’estableixi un diàleg constructiu entre els diferents abordatges d’aquest trastorn.

Atentament,

Carmela Fortuny i Camarena

Secretària de la SISPAP

Barcelona, 14 de gener de 2016

***

Sr. Josep Mª Panés

Presidente de la Associació catalana d’atenció precoç (ACAP)

Estimado,

en primer lugar, queremos manifestar que nos mostramos totalmente de acuerdo con las aclaraciones que ha transmitido en su escrito de respuesta, la Associació catalana d’atenció precoç (ACAP) i la Unió catalana de centres de desenvolupament i atenció precoç (UCCAP), al artículo publicado en La Vanguardia el pasado 8 de diciembre.

Lamentamos que se difundan estas visiones que valoran las intervenciones que se llevan a cabo en un Centre de desenvolupament i atenció precoç (CDIAP) en función de una orientación clínica particular.

En estos momentos, nadie puede dudar ya de la tarea que desarrolla la red de CDIAPs de Catalunya, y el alto grado de profesionalidad de estos más de 1200 profesionales de la red, su experiencia en los diferentes ámbitos de intervención con los niños que presentan trastornos o riesgo de padecerlos y sus familias.

Como sabéis, la Generalitat ha configurado una red de CDIAPs compuesta por centros en los que contáis con diferentes postulados teóricos y diferentes estrategias terapéuticas para abordar los aspectos biológicos, psicológicos y sociales del niño con TEA y su familia.

Esta existencia de una pluralidad de orientaciones clínicas, consideramos que ha de poder coexistir y redundar en el trabajo en red, que resulta primordial en la atención de estos trastornos.

Con la puesta en marcha del Plan de atención integral para las personas con Trastornos del espectro autista, que se inició como prueba piloto en el año 2013, y que se irá implementando progresivamente, se ha puesto de manifiesto la importancia de este trabajo en red, especialmente en los casos que ofrecen mayor complejidad. Se trata, en definitiva, de sumar esfuerzos para mejorar la atención integral del niño con TEA y sus familias por parte de la red de servicios públicos, procurando que se establezca un diálogo constructivo entre los diferentes abordajes de este trastorno.

Atentamente,

Carmela Fortuny i Camarena

Secretaria de la SISPAP

Barcelona, 14 de enero de 2016