«Els professionals de Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç de Sant Boi de Llobregat volem expressar la nostre plena adhesió al Manifest Minerva, perquè no podem callar davant l’ofensiva contra la psicoanàlisi que està duent a terme l’Associació Aprenem. Ofensiva que, en aquesta ocasió no ha dubtat en tergiversar les conclusions d’un estudi del Departament de Salut, per demanar l’exclusió de la psicoanàlisi de l’atenció als nens autistes.
Al llarg de més de trenta anys de treball, i dins l’ampli ventall de trastorns del desenvolupament i de situacions de risc que atenem, són molts els nens autistes que han arribat al nostre Centre. I podem afirmar que la psicoanàlisi – present en la nostra formació i la nostra pràctica – sempre ens ha ajudat a entendre la naturalesa de les seves dificultats, a ser respectuosos amb els seus malestars, i a saber fer-nos acceptar pel nen autista com un partenaire proper i disposat a acompanyar-lo en un camí que, en molts casos, els hi ha permès construir una nova i millor manera de relacionar-se amb si mateixos i amb els altres. El reconeixement i la gratitud que ens han expressat tants i tants pares – als que la psicoanàlisi també ens ha ajudat a escoltar i recolzar adequadament – han estat presents al llarg de tots aquests anys.
Aquesta és la nostra experiència, de la que podem testimoniar – com hem fet en cursos, ponències, articles i llibres – i en la que ens basem per afirmar l’eficàcia, la utilitat i, fins i tot, la idoneïtat de la psicoanàlisi per l’atenció als nens autistes.»

CDIAP de SANT BOI.

***

«Los profesionales del Centro de Desarrollo Infantil y Atención Precoz de Sant Boi de Llobregat queremos expresar nuestra adhesión plena al Manifiesto de Minerva, porque no podemos callar delante de la ofensiva contra el psicoanálisis que está llevando a cabo la Associació Aprenem. Ofensiva que, en esta ocasión no ha dudado en tergiversar las conclusiones de un estudio del Departament de Salut, para pedir la exclusión del psicoanálisis de la atención a niños autistas.

A lo largo de más de treinta años de trabajo, y dentro del amplio catálogo de trastornos del desarrollo y de situaciones de riesgo que atendemos, son muchos los niños autistas que han llegado a nuestro Centro. Y podemos afirmar que el psicoanálisis -presente en nuestra formación y nuestra práctica- siempre nos ha ayudado a entender la naturaleza de sus dificultades, a ser respetuosos con sus malestares, y a saber hacernos aceptar por el niño autista como un partenaire cercano y dispuesto a acompañarle en un camino que, en muchos casos, les ha permitido construir una nueva y mejor manera de relacionarse con ellos mismos y con los otros. El reconocimiento y la gratitud que nos han expresado tantos y tantos padres -a los que el psicoanálisis también nos ha ayudado a escuchar y apoyar adecuadamente- han estado presentes a lo largo de todos estos años.

Esta es nuestra experiencia, de la que podemos testimoniar -como hemos hecho en cursos, ponencias, artículos y libros- y en la que nos basamos para afirmar la eficacia, la utilidad e, incluso, la idoneidad del psicoanálisis para la atención de los niños autistas»